Rheolwr Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Cyflog: £39, 739 - £47,626 (Band Rheoli M3- SEO)

*Byddwn yn penodi ar waelod y band cyflog fel arfer*

Diben y swydd:

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau seneddol. Diben Comisiwn y Cynulliad yw sicrhau bod y Cynulliad yn gorff seneddol hygyrch ac effeithiol sy'n ennyn hyder pobl Cymru.

Mae cyfathrebu â phobl Cymru yn swyddogaeth strategol allweddol, yn arbennig ymgysylltu â phobl ifanc Cymru. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos y gallu i ysgogi newidiadau a'u rhoi ar waith yn bersonol.

Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad yn darparu amrywiaeth o raglenni addysgol ar ystâd y Cynulliad a sefydliadau addysgol ledled Cymru i gyflawni tri nod allweddol Siarter Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad. Y cyntaf yw ysbrydoli mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad. Yn ail, cynnig mwy o gyfleoedd i drafod a sicrhau bod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu hystyried gan Aelodau'r Cynulliad. Yn drydydd, rhoi adborth, gan sicrhau bod pobl ifanc yn gweld gwerth ymgysylltu â gwaith y Cynulliad.

Mae'r Cynulliad yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu am waith y Cynulliad a chyfrannu ato. Ffocws y rôl hon yw rheoli rhaglenni allgymorth i bobl ifanc ledled Cymru. Bydd cyfle i adolygu ein rhaglenni presennol ac i ddatblygu'r darpariaeth.

Ffocws arall y swydd yw gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran Gyfathrebu i gefnogi gwaith Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan allweddol wrth reoli llif gwaith y swyddogion addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc yn eu gwaith yn cefnogi cynrychiolwyr ifanc. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan bwysig yn trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau i'r 60 Aelod Senedd Ieuenctid, gan gynnwys penwythnosau preswyl yng Nghaerdydd.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio'n agos gyda Rheolwr Prosiect y Senedd Ieuenctid a Rheolwr Siambr Hywel, sef cartref ein rhaglenni addysg ym Mae Caerdydd.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share