Ynglŷn â’r Swydd

Mae hon yn swydd newydd o fewn CLlLC, a fydd yn ganolog wrth ganolbwyntio ar ail-lunio dull CLlLC i fusnes i alinio gyda, a darparu Strategaeth Gorfforaethol newydd a Strategaeth Gyfathrebu uchelgeisiol newydd.

Drwy weithio’n agos â’r Prif Weithredwr, yr Uwch Dîm Rheoli ac arweinwyr gwleidyddol CLlLC, bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn cynghori, rheoli a chyflenwi Cyfathrebu corfforaethol y sefydliad a gweithgarwch materion cyhoeddus er mwyn sicrhau newid cadarnhaol ar ran llywodraeth leol.  

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn rheoli Tîm Cyfathrebu wedi ei ehangu a bydd yn datblygu cyfleoedd a pherthnasoedd gyda budd-ddeiliaid allweddol. Bydd deiliad y swydd yn ceisio cydlynu a datblygu cymuned o ymarferwyr cyfathrebu’r cyngor i gyfrannu at, a chefnogi ymgyrchoedd CLlLC a hyrwyddo positifrwydd ac enw da llywodraeth leol ar y cyd.

Mwy o wybodaeth a gwneud cais. 

Share