Hwylusydd Addysg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru


Eich gwaith...

 • Byddwch yn darparu amrywiaeth eang o brofiadau dysgu sy’n seiliedig ar gasgliadau
 • amgueddfa ar gyfer y cyhoedd a grwpiau o ymwelwyr.
 • Byddwch yn gweithio gydag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, gan gynnwys plant
 • yn y blynyddoedd cynnar, ysgolion, pobl ifanc, oedolion, teuluoedd a grwpiau ag
 • anghenion arbennig.
 • Byddwch yn cynorthwyo i ddatblygu sesiynau newydd drwy ymchwilio i’r casgliadau,
 • canfod adnoddau addas ac addasu cynnwys i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd
 • gwahanol.

Eich nod...

 

 • Caiff rhaglenni a gweithgareddau eu darparu yn unol â’r amserlen a’r safon y
 • cytunwyd arnynt.
 • Mae rhaglenni a gweithgareddau wedi’u strwythuro’n dda ac yn ymgysylltu ag
 • amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.
 • Caiff adnoddau eu trefnu a’u defnyddio’n effeithiol, gan sicrhau’r gwerth gorau
 • posibl.
 • Caiff y rhaglen ei gwerthuso, ac unrhyw welliannau eu nodi a’u rhoi ar waith.
 • Mae rhaglenni’n seiliedig ar wybodaeth dda ac yn adlewyrchu arferion da.

Sut i gyrraedd y nod...

 

 • Darparu rhaglenni cyhoeddus ar gyfer pob cynulleidfa trwy sesiynau, gweithdai a
 • gweithgareddau grŵp, gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd penodol a hwyluso prif
 • ddigwyddiadau.
 • Gweithio gyda’r tîm i ddarparu rhaglenni dwyieithog, hygyrch, cynhwysol a
 • diwylliannol sensitif.
 • Gweithio gyda’r tîm i fonitro a gwerthuso rhaglenni a’u haddasu yn ôl y galw.
 • Cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol yr adran yn ôl y galw.
 • Gweithio yn unol â’r fframwaith theori ac arfer dysgu presennol.
 • Cyfrannu at wella’r gwasanaethau’n barhaus.
 • Cynorthwyo gwirfoddolwyr a gweithwyr ar leoliad yn ôl y galw.

Mwy am y swydd a gwneud cais. 

Share